شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای

طرح های توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای

طرح­های توسعه و عمران (جامع) ناحيه­ای

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

بندرعباس

1381

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

2

بندرلنگه

1381

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

3

قشم

1383

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

4

جاسک

1385

هرمزگان

سازمان مسکن و شهرسازی استان هرمزگان

5

خراسان‌جنوبي (بیرجند)

1387

خراسان‌جنوبي

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی

6

‌ تربت حیدریه

1381

خراسان‌رضوی

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان رضوی

7

‌ اردبیل

1385

اردبیل

سازمان مسکن و شهرسازی استان اردبیل

8

طالقان

1392

البرز

اداره کل راه و شهرسازی استان البرز