شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | طرح های راهبردی توسعه شهری (CDS)

طرح های راهبردی توسعه شهری (CDS)

طرح های راهبردی توسعه شهری (CDS)

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

طرح مطالعه­ تدوین استراتژی توسعه شهر چابهار

1390

سیستان و بلوچستان

شهرداری چابهار