شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | سایر طرح های شهرسازی و برنامه ریزی شهری

سایر طرح های شهرسازی و برنامه ریزی شهری

سایر طرح­های شهرسازی و برنامه ریزی شهری

ردیف

عنوان طرح

سال

محدوده طرح

کارفرما

1

طرح تهيه دستورالعمل راهنماي همسان‌سازي اسناد نقشه­ای طرح­های توسعه و عمران (جامع) ناحيه‌اي

1384

وزارتخانه

وزارت مسکن و شهرسازی

2

مطالعات بافت فرسوده شهر خاش

1386

سیستان و  بلوچستان

سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان جنوبی

3

طرح ممیزی اصناف سطح شهر بیرجند

1391

خراسان‌جنوبي

شهرداری بیرجند