شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

 • مدیرعامل
  کاظم مرتضوی
  تحصیلات: كارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي
  سابقه کار: 40 سال
 • رئیس هیئت مدیره
  علی اصغر هدایی
  تحصیلات: دکتری جغرافياي طبيعي (ژئومورفولوژی)
  سابقه کار: 24 سال
 • نائب رئیس هیئت مدیره
  زهرا حریری
  تحصیلات: كارشناس ارشد برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي
  سابقه کار:20 سال
 • مدیر داخلی
  دکتر رامین ساعد
 • عضو هیئت مدیره
  سید احمد صالحی مرند
  تحصیلات: كارشناس ارشد برنامه‌ريزي و توسعه اقتصادي
  سابقه کار:24 سال