شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش مطالعات جغرافيايی برنامه‌ريزي فضایی شهرسازی طراحي شهری سیستمهای اطلاعات جغرافیایی معماری ساختمان های مسکونی معماری ساختمان های تجاری معماری ساختمان های اداری معماری ساختمان های صنعتی معماری ساختمان های نظامی

شركت مهندسان مشاور پیشاهنگان آمایش | اساسنامه

اساسنامه

زمینه های تخصصی فعالیت های مشاور (برطبق اساسنامه شرکت) :


انجام مطالعات و تهیه طرح های :


توسعه و عمران (جامع) و حوزۀ نفوذ شهرها و تهیه طرح های توسعه و عمران تفصیلی شهرها، هادی شهری، آماده سازی زمین ، طراحی پارک ها و فضاهای سبز و گردشگری و مجتمع های تفریحی و توریستی انجام مطالعات و برنامه ریزی و تهیه طرحهای مطالعات اجتماعی، اقتصادی، آمایشی، منطقه ای، شهری، روستایی، برنامه-ریزی منطقه ای و ناحیه ای انجام مطالعات و تهیه طرح های مقدماتی، مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرای کلیه پروژه های آموزشی و موسسه های آموزشی و تحقیقاتی، مراکز توریستی، ورزشی، اماکن مذهبی، سیاحتی، فرهنگی، هنری انجام مطالعات و تهیه طرحهای مقدماتی، مرحله اول، دوم و نظارت بر اجرایی کلیه واحدها و مجموعه های مسکونی، ساختمان های تجاری و اداری و ساختمان های مربوط به خدمات شهری، مراکز و خانه های بهداشت، درمانگاه ها، کلینیک ها، آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و نقاهتگاه ها تهیه طرح های مقدماتی و مراحل اول و دوم نظارت بر اجراء و نصب و راه اندازی ساختمانهای صنعتی، کارخانجات مطالعات زیست محیطی مربوط به آب و خاک و هوا، شناخت و پیشگیری، آلایش های محیط زیست و چاره اندیشی برای رفع آلایشها و بازسازی محیط زیست